İş Ara :  Tüm Türkiye İlan Ara
B. MESLEK STANDARDI
Yayınlayan: TibbiMumessil.Com   ( 05.09.2007 )
B. MESLEK STANDARDI

B. MESLEK STANDARDI

I.Meslek Standardı Nedir?

Meslek Standardı, bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir standartlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteren normlardır. Meslek standartları ayrıca, başta çalışanlar, eğitimciler ve işverenler olmak üzere, ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi
için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlarda aranacak ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir vermektedir.

Bir Meslek Standardı genel olarak aşağıdaki hususları içermektedir:

 •  Standardın hazırlandığı seviye için yaygın olarak kullanılan mesleki unvan ve tanım.
 •  Bir mesleğin gereklerim uygun olarak yerine getirmek için kişinin yapması gereken görev ve işlemler,
 •  Genel olarak kullanılan araç-gereç ve ekipmanlar,
 •  Bir mesleğin gereklerini uygun şekilde yerine getirebilmek için kişinin sahip olması gereken genel bilgi ve beceriler ile tutum ve davranışlar.
 •  Mesleğin uzmanlık dalları ile birlikte mevcut durumu ve gelecekte göstereceği eğilimler.

II.Meslek Standardına Neden İhtiyaç Duyuluyor?

Meslek Standardı hazırlanmasının başlıca amaçları:

 • İşgücü piyasasında, belirli bir meslekte istihdam edilebilmek için işgücünde aranan mesleki yeterlilikleri ortaya koymak,
 • İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleki yeterlilikleri ortaya koyarak, eğitim programcılarına müfredat hazırlamada yardımcı olmak,
 • Kişilerin, söz konusu mesleki yeterliliklerle donatılmasına yönelik olarak sunulan mesleki eğitim, meslek değiştirme, mesleki ilerleme vb. eğitim hizmetlerine destek vermek,
 • Eğitim ile iş yaşamı arasında sağlam köprüler kurularak, iş yaşamının eğitime ilgi. katılım ve katkısını artırmak,
 • İş değiştirme ve işe yerleştirme faaliyetlerine yardımcı olmak,
 • Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün, nitelikli işgücü ile desteklenmesine yardımcı olmak,
 • Uluslararası normlara uygun, saygın ve güvenilir bir sınav ve belgelendirme sisteminin kurulmasına yardımcı olmak,
 • Bütün kesimlerce kabul gören mesleki yeterlilik belgelerine sahip işgücünün sayı ve oranını artırmak.
 • Mesleki yeterlilik belgelerine sahip işgücü istihdamını yaygınlaştırılmasıyla tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulmasına destek vermek,
 • Mesleki yeterlilik belgesi sahibi nitelikli işgücü hareketliliğini artırmak, ve
 • Uzun vadede işsizliğin azaltılmasına ve istihdamın geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

III.Meslek Standardı Nasıl Hazırlanıyor ?

      Meslek Standartları, MSK'nun uygulama birimi olan ATHB (Araştırma ve Teknik Hizmetler Birimi) tarafından çalışma yaşamını temsil eden çeşitli büyüklükteki (küçük, orta, büyük) işyerlerinden gelen ve bizzat alanda çalışan meslek uzmanları ile sıkı bir işbirliği içinde hazırlanmaktadır. Hazırlanan meslek standardı daha sonra, MSK tarafından önerilen ilgili kuruluşlara gönderilmekte vegörüşleri
alınmaktadır. MSK tarafından onaylandıktan sonra ise ilgili tüm tarafların kullanımına sunulmaktadır.
     Meslek Standartları hazırlanırken, bir yandan Türk işgücü piyasasının ve ekonomisinin gereklilikleri yansıtılmaya çalışılmakta, öte yandan uluslararası gelişmelerin de gözden uzak tutulmamasına çaba gösterilmektedir.
     Standart hazırlama çalışmalarında, gerek ülke içi gerekse uluslararası alanda yapılmış çalışmalardan, kaydedilmiş gelişmelerden yararlanılmaktadır. Bu sayfada bahsedilen standardın VI'nci ve VII'nci bölümlerinde uluslararası meslek sistemleri ile karşılaştırma yapılmıştır.

Meslek Standardları genel olarak üç ayrı seviye (l, 2, 3) gözönüne
alınarak hazırlanmaktadır.

Seviye l: Bu seviyede çalışan kişi, mesleğin gerektirdiği rutin ve basit görev ve işlemleri yapabilir.

Seviye 2: Bu seviyede çalışan kişi, geniş veya dar bir meslek alanında, o mesleğin gerektirdiği bir kısmı rutin olmayan ve kompleks nitelikli görev ve işlemleri yapabilir. Bu görev ve işlemleri yerine getirirken bireysel sorumluluk alabilir ya da
başkaları ile işbirliği içinde çalışabilir.

Seviye 3: Bu seviyede çalışan kişi, geniş veya dar bir meslek alanında, o mesleğin gerektirdiği çoğunlukla rutin olmayan ve kompleks nitelikli görev ve işlemleri değişik koşullarda yapabilir. Bu görev ve işlemleri yerine getirirken önemli ölçüde sorumluluk alabilir ve kendi başına karar verebilir. Çoğunlukla yanında
çalışanları yönlendirir ve denetler.

Bu sayfadaki meslek standardı verileri 3. seviyedeki bir Tıbbi Satış Mümessili için hazırlanmıştır.

    Ülkemizde son yıllarda yapılan bütün çalışmalarda Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve başta Gümrük Birliği olmak üzere Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci hedeflenmiştir. 1990'lı yıllarda yaşanan hızlı küreselleşme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler ve uluslararası pazarlardan pay kapma yarışları, ülkelerin insan kaynaklarım geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur. Çalışanların iş değiştirme ve iş bulma yeteneğiyle doğrudan ilgili olarak işgücü hareketliliğinin artırılması. işgücü piyasasının şeffaflaştırılması ve verimliliğin artırılması istihdamla ilgili her türlü girişimde öne çıkmaktadır. Çalışma yaşamının istediği ve ihtiyaç duyduğu insanların niteliklerinin tanımlanmasında. iş yaşamınca geliştirilen ve benimsenen meslek standartları büyük önem taşımaktadır.
     Bu standartlara uygun insan yetiştirilmesi ve istihdamı ise ancak meslek standartları hazırlandıktan sonra gerçekleştirilebilecektir.

IV.Ülkemizdeki Son Durum Nedir?

     Ülkemizde meslek standartları ve belgelendirmeye ilişkin en geniş kapsamlı girişim, "İstihdam ve Eğitim Projesi" kapsamında. Devlet, işçi ve işveren kesimini temsil eden kuruluşların oluşturduğu Meslek Standardları Komisyonu (MSK) tarafından yürütülmektedir. Bu komisyonda: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), İş ve İşçi Bulma Kurumu (ÎİBK), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ile gözlemci üye olarak Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) temsilcileri bulunmaktadır. Teknik çalışmalar MSK'nun kararları doğrultusunda. uygulama birimi olan Araştırma ve Teknik Hizmetler Birimi (ATHB) tarafından, Almanya'da faaliyet gösteren Federal Mesleki Eğitim Kurumu (BIBB)'nun teknik yardımları ile yürütülmektedir.

     Bahsedeceğimiz bu standart, Ülkemizde istihdam ve eğitim arasında sağlam köprüler kurmak, istihdamı geliştirmek amacıyla oluşturulan "İstihdam ve Eğitim Projesi"nin sekiz bölümünden biri olan Meslek Standartları ve Belgelendirme Sistemi bölümü çalışmaları çerçevesinde hazırlanmıştır. Söz konusu standart. Tıbbi Satış Mümessilliği meslek dalında 3. seviyede çalışan bir kişinin yapması gereken görev ve işlemler ile sahip olması gereken genel bilgi ve becerileri göstermektedir. Bu alanda bizzat faaliyet gösteren kişilerden oluşan bir çalışma grubu tarafından, iki gün süren teknik çalışma sonunda oluşturulmuştur. Söz konusu grubu oluşturan kişiler, Ülkemizde faaliyet gösteren değişik büyüklükteki
(küçük-orta-büyük) işletmelerden MSK/ATHB kanalıyla davet edilerek bir araya getirilmiştir. Bu standart daha sonra MSK tarafından önerilen ilgili kuruluşlara gönderilmiş ve görüşleri alınmıştır.

      Meslek Standartları ve Belgelendirme çalışmalarımıza teknik elemanlarını göndermek suretiyle destek veren işletmelere ve değerli bilgilerini bizlerle paylaşan ve elinizdeki bu standardı hazırlamamıza yardım eden: Sayın Dilaver TENGİLİMOĞLU (Gazi Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu), Sayın Hakan ÖZATEŞ (Sanofi'Dogu ilaçları A.Ş.}, Sayın Sinan TÜZÜNER (Bayer Türk Kimya San. Ltd.), Sayın Mehmet ÖMEROGLU (Bayer Türk Kimya San. Ltd.), Sayın Mehmet Ali ATEŞ (Eczacıbaşı ilaç Pazarlama A.Ş.). Sayın Turan KARAMAN (Fako İlaçları A.Ş.), Sayın Nail SAZAN (Organon İlaçları A.Ş.). Sayın Tansu DEMİRKALE (Roche Müstahzarları A.Ş.), ve ayrıca, hazırlanan meslek standardına değerli görüşleri ile katkıda bulunan başta MSK üyesi kuruluşlar ve alt teşkilatları olmak üzere, ilgili tüm kuruluşlara teşekkür ediyoruz.

 
Arkadaşınıza Göndermek İçin Tıklayınız.
 

   Aktif Forum
->Son maaş durumları
->Intendis
->Koçak onkoloji grubu...
->Rompharm
->İlko ilaç
->Medconcept ilac firmasi...
->Sifar ilaç
->Nilera ilaç
->Abdi ibrahim innomed
->Biem ilaç
Foruma gitmek için tıklayınız »
© 1999 - 2019 TibbiMumessil.Com - Her hakkı saklıdır. Tibbi Mümessil :: CV Oluştur :: İlaç Firmaları :: Medikal Firmalar :: Forum :: Kullanım Koşulları :: Kariyer Notları :: İletişim :: Ana Sayfa
Hakkımızda Forum Firmalar Bireysel Üye Kurumsal Üye Ana Sayfa Ana Sayfa Ana Sayfa Tıbbi Mümessil Com :: Sağlık Sektörü, İnsan Kaynakları :: Şifrenizi Tekrar Oluşturmak İçin Tıklayınız Yeni Üye Olmak İçin Tıklayınız Ara